HONG KONG
 • Tsit On Ice Factory Limited
 • Lot No. 1294, Ping Tong Street East, Tong Yan San Tsuen, Yuen Long, N. T.
  Tel: (852) 2477 4767  

 • Tsit On Ice Company Limited
 • No. 6 Ping Tong Street East, Tong Yan San Tsuen, Yuen Long, N. T.
  Tel: (852) 2857 4522 Fax: (852) 2857 4722
  Website: www.tsitonice.com E-mail: info@tsitonice.com

 • Tsit On Ice Factory (Cheung Chau) Limited
 • No. 3 Ping Chong Road, Cheung Chau, N.T.
  Tel: (852) 2981 1492  


  MACAU
 • Tsit On Ice Factory (Macau) Limited
 • R. Dr. L. P. Marques P.5-B-2
  Tel: (853) 2893 2888 Fax: (853) 2893 7888